Newsletter
Notebook DELL

Tablet ASUS

Toner KM C308

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

Záručné a reklamačné podmienky (ďalej „RMA“) platné od 1.2.2012

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 • Tieto RMA upravujú vzťah medzi firmou IKARO,s.r.o. (predavajúci) a kupujúcim.
 • Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciach sa riadia Zákonom na ochranu spotrebiteľa(č. 634/1992 zb.), Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 zb.), Obchodného zákonníka (č. 513/1991 zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zasielkovom predaji (č. 108/2000 zb.).
 • Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú RMA. Kupujúci prijíma platnosť RMA odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho.

 

2. KONTROLA TOVARU PRI  ODBERE

 

 • Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo a druh tovaru nebudú uznané.
 • V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktujte prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho kde bude reklamácia tovaru na základe o škode ďalej riešená.
 • Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie,...) akceptujeme do 48 hod. po prevzatí zásielky.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu.

 

3. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

 • Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.
 • Ak je na tovar poskytnutá záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Na niektorých výrobkoch uvádzame dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
 • Dĺžka záručnej doby je uvedená na záručnom liste.
 • Predávajúci neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov.
 • Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Závady vzniknuté behom tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu budú bezplatne opravené.

 

4. PREVZATIE VADNÉHO TOVARU

 

 • Miesto reklamácie – ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miesto reklamácie je príslušný servis. V opačnom prípade je miestom reklamácie IKARO,s.r.o. Náklady na dopravu do miesta reklamácie, ako aj náklady na dopravu z miesta reklamácie ku kupujúcemu znáša kupujúci.
 • Potrebné dokumenty – záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho listu alebo záručného listu s popisom chyby. Pri nesplnení týchto podmienok nebude tovar prevzatý na reklamáciu.

 

5. VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY A ODSTRÁNENIE ZÁVADY

 

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou alebo nevhodnou obsluhou.
 • Počas záruky zaistí predávajúci alebo poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný dielo dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový. V prípade výmeny sa nepredlžuje dĺžka záruky ale pokračuje pôvodná. Nárok na zľavu nevzniká. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení.
 • Pri neoprávnenej reklamácií učtujeme manipulačný poplatok vo výške 10 Eur bez DPH, prípadne všetky náklady s reklamáciou spojené. V prípade, že kupujúci neprevezme reklamáciu do 30 dní od jej vybavenia, bude mu účtované skladné 2 Eurá/deň

6. SPOTREBNÝ MATERIÁL - ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY (do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky. Záručná doba v trvaní 6 mesiacov.)

Hewlett-Packard

 • kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva,
 • Kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená,
 • Kazeta nebola opätovne plnená,
 • Expirácia kazety ešte neuplynula,
 • Kupujúci predloží vzorku tlače, ktorá dokumentuje vadu a podrobný popis vady,
 • Kupujúci zabezpečí trysky pred zasychaním.


CANON

 • na tlačové hlavy sa vzťahuje všeobecná záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov pri použití Canon náplne, alebo max. 4 výmeny originál Canon náplní,
 • z cartridge nesmie byť spotrebované viac ako 1/10 náplne, v prípade toneru 2/10 náplne,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,
 • technické informácie a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stránkach http://www.canon.cz/faq.


EPSON

 • na spotrebný materiál záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov,
 • z cartridge nesmie byť spotrebované viac ako 1/10 náplne, v prípade toneru 2/10 náplne,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,


MINOLTA

 • na spotrebný materiál záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov,
 • z toneru nesmie byť spotrebované viac ako 2/10 náplne,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,
 • reklamáciu na výrobky MINOLTA prosím uplatňujte v autorizovaných servisoch pre MINOLTU uvedených na našej stránke


SAMSUNG

 • na spotrebný materiál záručná doba v dĺžke trvania 6 mesiacov Z toneru nesmie byť spotrebované viac ako 2/10 náplne,
 • je nutné priložiť skúšobný výtlačok,


LCD monitory (ak nie sú bližšie špecifikované podmienky dané výrobcom, platné sú nasledovné špecifikácie):
 

Biele body:

 • viac ako 8 subpixlov jednej farby, minimálna vzdialenosť 15 mm,
 • viac ako 2 prípady, keď vypálené subpixle sú vedľa seba,
 • červené, zelené a modré subpixle jedného pixla sú zle osvetľované súčastne

Tmavé body:

 • viac ako 8 subpixlov jednej farby, minimálna vzdialenosť 5 mm,
 • viac ako 2 prípady, keď vypálené subpixle sú vedľa seba,
 • červené, zelené a modré subpixle jedného pixla sú zle osvetľované súčastne


Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (adjustačnej fólie, pečatí a i.) sa Odberateľ stáva oprávneným licenčným užívateľom zakúpeného tovaru a zároveň tovaru, ktorý už nie je možné vrátiť Dodávateľovi.

Produkty CPU BOX treba odovzdať kompletné, vrátane pôvodného chladiča.

Reklamácie matičných dosiek budú prijaté len so zadnou plechovou krytkou. V prípade reklamácie novej matičnej dosky prosíme dodať komplet príslušenstvo. Socket musí byť zakrytý krytkou.

Iné špecifické reklamačné podmienky, Vám budú zaslané na požiadanie.

 

7. Záverečné ustanovenia

 

 • Reklamačný poriadok  tvorí neoddeliteľnú súčasť všetkých obchodných vzťahov, ktoré spoločnosť IKARO,s.r.o. vytvára.
 • Ustanovenia reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy o obchodných vzťahoch. V prípadoch, kedy Odberateľ neuzavrie s Dodávateľom Zmluvu o obchodných vzťahoch, a obchodný vzťah vznikne okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, Odberateľ týmto momentom súhlasí s reklamačnými podmienkami Dodávateľa.
 • Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Odberateľovi v prípade, ak Dodávateľ zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru, od ktorého Dodávateľ tovar kúpil, nie je schopný v dôsledku insolventnosti podniku (vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, likvidácia podniku bez právneho nástupcu) vybaviť reklamácie v zmysle dojednaných obchodných podmienok. V takom prípade si Dodávateľ vyhradzuje právo reklamovaný tovar bez vybavenia reklamácie Odberateľovi vrátiť.

Aktuality

Súkromie

Nakupovanie

O nás

Sociálne siete

[ Mozaika z tvojich fotiek ][ Igiho blog ]