Newsletter
Notebook DELL

Tablet ASUS

Toner KM C308

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako “obchodné podmienky”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov, IČO: 31656544, DIČ: 2020518467, IČ DPH: SK2020518467 (ďalej ako “predávajúci”) a kupujúcim, kktorým je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len ako “kupujúci”), ktorá je realizovaná prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

Odoslaním riadne vypísanej objednávky dáva kupujúci najavo svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sa riadia Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšou platnou legislatívou.

V prípade, že kupujúci koná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej činnosti a do objednávky uvedie svoje obchodné meno, prípadne IČO alebo DIČ má sa za to, že kupujúci vystupuje v zmluvnom vzťahu ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ. Takýto zmluvný vzťah, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
 

2. Spôsob uzatvárania kupnej zmluvy


Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 

3. Platobné podmienky


Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby si vyberá kupujúci pri vytvorení objednávky, alebo po osobnej dohode s predávajúcim.
 

4. Práva a povinnosti predávajúceho


Predávajúci je povinný:
- Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
- Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 

5. Práva a povinnosti kupujúceho


Kupujúci je povinný:
- Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
- Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
- V prípade, že to vyžaduje predajný proces, potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na dodacom liste alebo inom dokumente, ktorý je na potvrdenie prevzatia tovaru určený. Pravidlo platí rovnako aj v prípade, že tovar je doručený formou prepravnej služby.
 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci má taktiež právo na neprebratie objednaného tovaru alebo služby.
 

6. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný v originálnom obale výrobcu a bez jeho ďalšej úpravy, v rozbalenom alebo nerozbalenom stave. O tom, že tovar je v rozbalenom stave bude predávajúci informovať kupujúceho najneskôr v čase dodania tovaru a to ústou alebo písomnou formou.
Tovar môže byť kupujúcemu doručený formou osobného odberu alebo formou zasielania tovaru prepravnou službou.


Osobný odber a služba Balíkomat 24/7:
Tovar môže prevziať kupujúci, alebo ním poverená druhá osoba. Pri osobnom odbere po potrebné sa preukázať vytlačenou objednávkou alebo identifikáciou obsahu objednávky a mena na ktoré bola objednávka vykonaná.

Prepravná služba
Tovar môže prevziať kupujúci, alebo ním poverená druhá osoba. Pri tomto spôsobe odberu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom vytlačenou objednávkou alebo identifikáciou obsahu objednávky a mena na ktoré bola objednávka vykonaná.


Čas dodania
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú ináč, tovar je kupujúcemu doručený najneskôr do troch pracovných dní po zaplatení objednávky. V prípade osobného odberu alebo pri spôsobe platby dobierkou je táto lehota najviac 3 pracovné dni po odoslaní objednávky.

Miesto plnenia
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné
K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné zväčša neúčtuje.
 

7. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie (platí pre kupujúceho ktorý sa považuje za spotrebiteľa)


Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (webové sídlo, elektronická pošta, telefón, fax, adresný list alebo ponukový katalóg), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 1 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení neskoršíh predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

a) Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby ktoré sa začalo s výslovným súhlasom a vyhlásením spotrebiteľa, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
b) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobeného na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
c) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
d) Ak je predmetom zmluvy predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ktorý spotrebiteľ rozbalil.
e) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
f) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
g) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
h) Ak je predmetom zmluvy poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo, s výnimkou vyššie uvedených bodov a) až h), po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odkúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. zistiť jeho základné technické vlastnosti a funkčnosť. Spoločnosť IKARO s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenie tovaru neakceptovať, ak tovar vykazuje používanie nad rámec rozsahu postačujúceho na jeho základné odskúšanie, alebo ak jeho obal a príslušenstvo vykazujú neprimerané poškodenie. 

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku, môže spotrebiteľ doručiť v písomnej forme na adresu IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov, e-mailom na: pocitace@ikaro.sk, faxom na: 051/ 77 24 971, alebo telefonicky zodpovednému pracovníkovi obchodného (resp. reklamačného) oddelenia na číslo: 051/ 77 24 505. Rovnako je možné využiť elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy (odkaz). Predávajúci sa zaručuje spotrebiteľa informovať o prijatí spotrebiteľovho odstúpenia od zmluvy formou e-mailu.

Spotrebiteľ má povinnosť doručiť kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorý bol predmetom odstúpenia od zmluvy najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a v lehote 14 dní odo dňa spotrebiteľovho odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s doručením tovaru. Všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť vrátenie ceny zaplatenej za tovar doručením vráteného tovaru.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 

8. Ochrana osobných údajov


Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.
 

9. Propagácia

Na základe súhlasu zákazníka v objednávkovom formulári (zaškrtnutý checkbox - Súhlas so zasielaním e-mailových newslettrov) Vám predávajúci môže zasielať informačné letáky a texty o novinkách a ponukách spoločnosti, formou e-mailu, poštou alebo SMS. Frekvencia odosielania takýchto správ nie je častejšia, ako štyri ks / mesiac. (resp. jeden ks / týždeň).
 

10. Rozdiel v cene

Predávajúci si vyhradzuje právo na rozdiel v cene pri kúpe tovaru cez internetový obchod a pri kúpe tovaru v kamennej predajni.

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.


Súvisiace: 
Reklamačný poriadok
Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
Formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvyV Prešove 16.6.2014


Aktuality

Súkromie

Nakupovanie

O nás

Sociálne siete

[ Mozaika z tvojich fotiek ][ Igiho blog ]